Selecteer een pagina
NEDERLANDS 1-IDENTITEIT verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring: Emmeke van der Put Kortonjolaan 12 5644KA Eindhoven T: +31 06 21 55 61 25 info(at)emmekevanderput.nl 2-PERSOONSGEGEVENS Emmeke van der Put verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch – Bankrekeningnummer 3-DOEL Emmeke van der Put verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goederen en diensten bij u af te leveren – Emmeke van der put verwerkt ook persoonsgegevens als zij daar wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ze nodig heeft voor haar belastingaangift 4-BEWAARTIJDEN Emmeke van der Put design bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dus zolang de klantrelatie bestaat, met als doel een efficiënte communicatie. Dit betreft volgende gegevens: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – IP-adres – Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch – Bankgegevens worden 7 jaar bewaard, zoals de fiscale wetgeving vereist. 5-DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN Emmeke van der Put verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Emmeke van der Put blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 6-COOKIES Emmeke van der Put gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 7-GEGEVENS INZIEN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Emmeke van der Put en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Emmeke van der Put een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover zij beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@emmekevanderput.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Emmeke van der Put wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS Emmeke van der Put neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@emmekevanderput.nl
DEUTSCH 1-IDENTITÄT verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne dieser Datenschutzerklärung: Emmeke van der Put Kortonjolaan 12 5644KA Eindhoven T: +31 06 21 55 61 25 info(at)emmekevanderput.nl 2-PERSON DATA Emmeke van der Put verarbeitet Ihre persönlichen Daten, weil Sie die Dienste von Emmeke van der Put nutzen und/oder diese selbst zur Verfügung stellen. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten: – Vor- und Nachname – Adressdaten – Telefonnummer – E-Mail Adresse – IP-Adresse Andere persönliche Daten, die Sie aktiv zur Verfügung stellen, z.B. in der Korrespondenz und per Telefon. – Kontonummer 3-ZIEL Emmeke van der Put verarbeitet Ihre persönlichen Daten für die folgenden Zwecke: -Abwicklung Ihrer Zahlung – Um Sie anrufen oder mailen zu können, wenn dies für die Ausführung des Dienstes notwendig ist. – Sie zu informieren über Änderungen an unseren Dienstleistungen und Produkten. – Um Ihnen Waren und Dienstleistungen zu liefern – Emmeke van der Put verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn sie dazu gesetzlich verpflichtet ist, wie zum Beispiel die Daten, die sie für ihre Steuererklärung benötigt. 4-SPEICHERZEITEN Emmeke van der Put design speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger, als es zur Erreichung der Zwecke, für die Ihre Daten erhoben werden, unbedingt erforderlich ist, d.h. solange die Kundenbeziehung besteht, mit dem Ziel einer effizienten Kommunikation. Dies betrifft die folgenden Daten: – Vor- und Nachname – Adressdaten – Telefonnummer – E-Mail Adresse – IP-Adresse – Andere (persönliche) Daten, die Sie aktiv zur Verfügung stellen, z.B. in der Korrespondenz und per Telefon. – Die Bankverbindung wird 7 Jahre lang aufbewahrt, wie es die – Steuergesetzgebung vorschreibt. 5-WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN AN DRITTE Emmeke van der Put verkauft Ihre Daten nicht an Dritte und stellt sie nur zur Verfügung, wenn dies für die Durchführung des Vertrages mit Ihnen oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich ist. Mit Unternehmen, die Ihre Daten in ihrem Auftrag verarbeiten, schließt sie einen Verarbeitungsvertrag ab, um das gleiche Maß an Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Emmeke van der Put bleibt für diese Verarbeitung verantwortlich. 6-COOKIES Emmeke van der Put verwendet keine Cookies oder ähnliche Techniken. 7-DATEN EINSEHEN Sie haben ein Recht auf Zugang, Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Darüber hinaus haben Sie das Recht, die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu widerrufen oder der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch Emmeke van der Put zu widersprechen, und Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das bedeutet, dass Sie Emmeke van der Put auffordern können, Ihnen oder einer anderen von Ihnen genannten Organisation die in einer Computerdatei enthaltenen personenbezogenen Daten zu übermitteln. Sie können einen Antrag auf Zugang, Berichtigung, Löschung, Datenübermittlung Ihrer personenbezogenen Daten oder auf Widerruf Ihrer Einwilligung oder Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an info@emmekevanderput.nl. senden. Um sicher zu gehen, dass der Antrag auf Einsichtnahme von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, uns eine Kopie Ihres Ausweises mit dem Antrag zuzusenden. Schwärzen Sie bitte in dieser Kopie Ihr Passfoto, MRZ (maschinenlesbare Zone, der Streifen mit den Nummern am unteren Rand des Passes), Passnummer und Sozialversicherungsnummer (BSN). Dies dient dem Schutz Ihrer Privatsphäre. Wir werden Ihre Anfrage so schnell wie möglich, aber innerhalb von vier Wochen beantworten. Emmeke van der Put möchte Sie auch darauf hinweisen, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nationalen (NL) Aufsichtsbehörde, der Behörde für personenbezogene Daten, einzureichen. Sie können dies über den folgenden Link tun: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 7-SICHERHEIT PERSONENBEZOGENER DATEN Emmeke van der Put nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und trifft geeignete Maßnahmen, um Missbrauch, Verlust, unberechtigten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und unberechtigte Veränderung zu verhindern. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht sicher sind oder Hinweise auf Missbrauch vorliegen, wenden Sie sich bitte an info@emmekevanderput.nl